ผอ.สถาบันนวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็น Plenary Speaker ในงาน 2nd National Conference Agri-Aqua Technololgy Business Incubation ณ เมืองบาเกียว ฟิลิปปินส์     เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญจาก Dr.Ruth Diego, President of ATBI ให้เป็นผู้บรรยาย Plenary session ในหัวข้อ University of Phayao Agri-Aqua Business Incubation ในการประชุมวิชาการ 2nd National Conference Agri-Aqua Technology Business Incubation  (ATBI) and 1st Incubatee Summit ซึ่งจัดโดย ATBI ของ Benguet State Univeristy (BSU) ณ เมือง Baguio และเมือง La Trinidad ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเกษตรและประมงจำนวน 22 มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 350 คน

     การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของฟิลิปปินส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับการดำเนินงานด้านการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีผ่านกลไกการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยจำนวน 22 แห่ง ให้สามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว จะก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์ กับมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-12-09 10:44:17