สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีประชุมพัฒนาความร่วมมือกับ University of the Philippines Visayas     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) จัดการประชุมสร้างความร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี Coastline 5023 UPV Fishery TBI, University of the Philippines Visayas เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกัน โดยมีประเด็นการหารือ เช่น การพัฒนาบุคลากรด้านการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์ การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทั้งสองแห่ง และการให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ University of the Philippines Visayas เป็นต้น โดยมี ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสถาบัน นางสาวจารุณี มโหฬาร รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน นายวนิกร บัวแก้ว รักษาการแทนหัวหน้างานบ่มเพาะธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ นางสาวกัญญาณัฐ สุวรรโณ รักษาการแทนหัวหน้างานศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ เข้าประชุมร่วมกับ Ms. Milyn C. Leghid, Coastline 5023 UPV Fishery TBI project leader และ Dr. Camello Castillo ผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติชีววิทยาโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ The University of the Philippines Visayas และคณะทำงานของ UPV เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะทำให้เกิดการสร้างความร่วมมือและเป็นหุ้นส่วนในการทำงานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งต่อไปในอนาคต

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2022-12-16 09:29:29