คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน)มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA นำคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (พื้นที่ภาคเหนือตอนบน) โครงการ "การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพราเอนโดไฟท์ชนิดใหม่ในการควบคุมโรคพืช และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) เพื่อการผลิตเมล่อน และแคนตาลูปปลอดภัย" โดยมี หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะทำงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการครั้งนี้ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่แคนตาลูปและเมล่อนแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ วันที่/เวลา : 2023-11-09 16:18:39