ห้างหุ้นส่วนจำกัดข้าวสร้างสุข (iRice)"iRice" (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ) ข้าวลืมผัวอบกรอบพร้อมทาน เป็นกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ประจำปี 2556 โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต “iRice” ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทาน ด้วยการประดิษฐ์เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และเตาชีวมวล (เตาแกลบ) ของอาจารย์วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา การดำเนินการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ 1. อุทยานวิทยาศาสตร์ให้คำปรึกษาทางด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การลดการใช้พลังงาน ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับผู้ประกอบการ 2. อุทยานวิทยาศาสตร์ให้คำปรึกษาทางด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเดิมเป็นซองฟอยด์ขนาดน้ำหนัก 50 กรัม ให้เป็นบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ 3. อุทยานวิทยาศาสตร์สนับสนุนการตรวจสอบวิเคราะห์ตารางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องอบกรอบพร้อมทาน จำนวน 4 รส 4. อุทยานวิทยาศาสตร์สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนธุรกิจ การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเข้าร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของผู้ประกอบการรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 5. การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจเพื่อเตรียมยื่นจดทะเบียนนิติบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย