TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่ อัพเดทโดย
  2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2564-11-09 ananya.mo
  2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2564-06-07 ananya.mo
  2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2564-05-20 ananya.mo
  2564 ประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-05-17 ananya.mo
  2564 ราคากลางจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมย่อยการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก "เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-05-11 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2) - 2021-04-01 ananya.mo
  2564 (ร่าง) ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เมืองรักนกยูงไทยระดับโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-05-11 ananya.mo
  2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มยีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-05-03 ananya.mo
  2564 ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มยีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-04-20 ananya.mo
  2564 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มยีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-04-27 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนเมษายน 2564 - 2021-05-03 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนมีนาคม 2564 - 2021-05-03 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - 2021-03-19 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนมกราคม 2564 - 2021-03-19 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนธันวาคม 2563 - 2021-03-19 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 - 2021-03-19 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนตุลาคม 2563 - 2021-03-19 ananya.mo
  2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2020-10-30 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) - 2020-12-30 charunee.ma
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4) - 2020-09-30 charunee.ma