TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่ อัพเดทโดย
  2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 2564-03-09 ananya.mo
  2564 ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2564-03-10 ananya.mo
  2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-02-09 ananya.mo
  2564 ประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัมนามาตรฐานในการตรวจคุรภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-02-10 ananya.mo
  2564 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-02-10 ananya.mo
  2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกกรมแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) - 2021-02-04 ananya.mo
  2564 ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนนิกส์ (e-bidding) - 2021-02-04 ananya.mo
  2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-02-03 ananya.mo
  2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 - 2020-01-07 ananya.mo
  2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-11-03 ananya.mo
  2564 ประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) - 2020-11-03 ananya.mo
  2564 ประกาศ(ร่าง) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2020-10-28 ananya.mo
  2564 ประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2020-10-26 ananya.mo
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนมีนาคม 2563 - 2020-06-24 ananya.mo
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - 2020-06-24 ananya.mo
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนมกราคม 2563 - 2020-06-24 ananya.mo
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนธันวาคม 2562 - 2020-06-24 ananya.mo
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 - 2020-06-24 ananya.mo
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนตุลาคม 2562 - 2020-06-24 ananya.mo
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2) - 2020-05-01 ananya.mo