สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน อัพเดทโดย
   (ร่าง) ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เมืองรักนกยูงไทยระดับโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ananya.mo
   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มยีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ananya.mo
   ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มยีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ananya.mo
   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มยีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ananya.mo
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนเมษายน 2564 - ananya.mo
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนมีนาคม 2564 - ananya.mo
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - ananya.mo
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนมกราคม 2564 - ananya.mo
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนธันวาคม 2563 - ananya.mo
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 - ananya.mo
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนตุลาคม 2563 - ananya.mo
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ananya.mo
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) - charunee.ma
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4) - charunee.ma
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนกันยายน 2563 - charunee.ma
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนสิงหาคม 2563 - charunee.ma
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 - charunee.ma
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3) - charunee.ma
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนมิถุนายน 2563 - charunee.ma
   รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนพฤศภาคม 2563 - charunee.ma