TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่ อัพเดทโดย
  2564 ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มยีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-04-20 ananya.mo
  2564 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มยีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-04-27 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนเมษายน 2564 - 2021-05-03 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนมีนาคม 2564 - 2021-05-03 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - 2021-03-19 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนมกราคม 2564 - 2021-03-19 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนธันวาคม 2563 - 2021-03-19 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 - 2021-03-19 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 – ประจำเดือนตุลาคม 2563 - 2021-03-19 ananya.mo
  2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2020-10-30 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) - 2020-12-30 charunee.ma
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4) - 2020-09-30 charunee.ma
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนกันยายน 2563 - 2020-09-30 charunee.ma
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนสิงหาคม 2563 - 2020-08-31 charunee.ma
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 - 2020-07-31 charunee.ma
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3) - 2020-06-30 charunee.ma
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนมิถุนายน 2563 - 2020-06-30 charunee.ma
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนพฤศภาคม 2563 - 2020-05-29 charunee.ma
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 – ประจำเดือนเมษายน 2563 - 2020-04-30 charunee.ma
  2564 ประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม - 2564-03-10 ananya.mo