TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่ อัพเดทโดย
  2563 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1) - 2020-05-01 ananya.mo
  2563 เอกสารประกวดราคา การซื้อครุภัณฑ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 1 ชุด - 2020-04-10 ananya.mo
  2563 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2020-04-10 ananya.mo
  2563 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) - 2020-04-05 tanarin.kh
  2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - saran.he
  2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การดีกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒๕๖๓ (งบประมาณแผ่นดิน) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - saran.he
  2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2563 - charunee.ma