TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่ อัพเดทโดย
  2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ครุภัณฑ์ งบแผ่นดิน) - 2022-10-28 danupan.si
  2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (เงินรายได้สถาบันนวัตกรรมฯ) - 2565-10-05 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - 2022-02-28 saran.he
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ประจำเดือนมกราคม 2565 - 2023-01-31 saran.he
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ประจำเดือนธันวาคม 2564 - 2022-12-31 saran.he
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 - 2022-11-30 saran.he
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 – ประจำเดือนตุลาคม 2564 - 2022-10-31 saran.he
  2564 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2565-03-01 ananya.mo
  2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) - 2022-02-21 ananya.mo
  2564 รายการวัสดุสำนักงานคงเหลือ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล ณ วันที่ 22/12/2564 - 2021-12-22 saran.he
  2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) - 2564-12-09 ananya.mo
  2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินรายได้สถาบันนวัตกรรมฯ) - 2564-10-12 ananya.mo
  2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2564-11-09 ananya.mo
  2564 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2564-06-07 ananya.mo
  2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2564-05-20 ananya.mo
  2564 ประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-05-17 ananya.mo
  2564 ราคากลางจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมย่อยการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก "เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-05-11 ananya.mo
  2564 รายงานการติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2) - 2021-04-01 ananya.mo
  2564 (ร่าง) ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เมืองรักนกยูงไทยระดับโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-05-11 ananya.mo
  2564 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มยีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-05-03 ananya.mo