สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  แบบพิจารณารายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ - ananya.mo
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน - charunee.ma
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 - charunee.ma
  คำสั่งกรรมการ-Pre-TM-2564 - saran.he
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 - saran.he
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - saran.he
  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก-R2M-9 - saran.he
  คู่มือมาตรฐาน วิจัยสัตว์ทดลอง - saran.he
  คู่มือมาตรฐาน ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - saran.he
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 - charunee.ma
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 - charunee.ma
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - charunee.ma
  รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - saran.he
  นโยบายการบริหารงานบุคคลสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 - saran.he
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2565 - charunee.ma
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 - charunee.ma
  คำสั่งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสถาบันนวัตกรรมและถ่าทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - charunee.ma
  แบบฟอร์ม-หลักฐานเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ (OT) - charunee.ma