สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 - charunee.ma
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565 -2569 - charunee.ma
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน - charunee.ma
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 - charunee.ma
  คำสั่งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ 0073/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินโครงการสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมฯ - charunee.ma
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 - saran.he
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - saran.he
  คำสั่งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ 0073/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการเส้นทางสู่นนวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2564 - charunee.ma
  คู่มือมาตรฐาน วิจัยสัตว์ทดลอง - saran.he
  คู่มือมาตรฐาน ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - saran.he
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 - charunee.ma
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 - charunee.ma
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - charunee.ma
  รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - saran.he
  นโยบายการบริหารงานบุคคลสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 - saran.he
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2565 - charunee.ma
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 - charunee.ma
  คำสั่งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสถาบันนวัตกรรมและถ่าทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - charunee.ma