สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 - charunee.ma
  รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน - charunee.ma
  ระเบียบวาระการประชุม การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2563 - charunee.ma
  แผนบริหารจัดการควาเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 - charunee.ma
  คู่มือการปฏิบัติงาน - งานการเงินและบัญชี - ananya.mo
  คู่มือการปฏิบัติงาน - งานพัสดุ - ananya.mo
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 - charunee.ma
  ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  ITI-3-แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที - saran.he
  ITI-2 แบบรายงานการปฏิบัติงาน WFH - saran.he
  ITI-1 แบบฟอร์มขออนุญาติ WFH - saran.he
  (เอกสารแนบ ITI-2) รายงานการปฏิบัติงาน Work Form Home - saran.he
  ใบสมัครงานสำหรับลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สถาบันนวักตรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  แบบเสนอผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมฯ/มหาวิทยาลัย - charunee.ma
  แบบส่งเอกสารเวียน/เอกสารทั่วไป - charunee.ma
  แบบฟอร์มใบขอลาพักผ่อน - ananya.mo
  แบบฟอร์มแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม - charunee.ma
  แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว - charunee.ma
  แบบฟอร์ม - ขอหนังสือรับรองเงินเดือน - charunee.ma
  แบบฟอร์มขอชี้แจงเหตุผลการปฏิบัติงานล่าช้า ออกก่อนเวลา ไม่บันทึกลายนิ้วมือเข้างาน-ออกงาน - charunee.ma