สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  แบบฟอร์มขอใช้ Studio พร้อมอุปกรณ์ - charunee.ma
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (ผู้อื่นเป็นผู้ยืมแทนผู้รับผิดชอบโครงการ) FIN V.3 - ananya.mo
  อัตราค่าปรับการจัดซื้อจัดจ้าง - ananya.mo
  แบบฟอร์มการขอใช้เครื่อง Laser Cutter - charunee.ma
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ยืม) FIN V.3 - ananya.mo
  ว119 - ananya.mo
  แบบฟอร์มการขอใช้เครื่อง 3D Laser - charunee.ma
  แบบฟอร์ม - ขอรายงานค่าใช้จ่ายและปิดกิจกรรมโครงการ FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - รายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง - ananya.mo
  แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ห้อง/พื้นที่ - saran.he
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - danupan.si
  แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้รถตู้สถาบันฯ - charunee.ma
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่าย FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ขอความเห็นชอบการจัดทำขอบเขตคุณลักษณะ - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นๆ (นอกเหนือกิจกรรมโครงการ) FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - มพ.กค.04 (กรณีเงินสด) - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม/โครงการ FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - มพ.กค.03 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน (กรณี มีไม่มีต้นเรื่องแนบ) FIN V.3 - ananya.mo