สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  หนังสือลาออกของลูกจ้างชั่วคราวของสถาบัน - saran.he
  แบบฟอร์มขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี 2564 - ananya.mo
  แบบฟอร์มกรอกภาระงานลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ - charunee.ma
  แจ้งแนวปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (เงินนอกงบประมาณ) - ananya.mo
  แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากแหล่งทุนภายนอกของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 - charunee.ma
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 - charunee.ma
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 - charunee.ma
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน - charunee.ma
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน - charunee.ma
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2562 - charunee.ma
  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน - charunee.ma
  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2563 - charunee.ma
  คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างาน ภายในสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  แจ้งการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน - charunee.ma
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน - charunee.ma
   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 - charunee.ma
  หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ.2562 - charunee.ma
  สถิติข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ UP Space - charunee.ma
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2564 -2570 - charunee.ma
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - charunee.ma