สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
   แบบฟอร์ม - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ใบสำคัญรับเงิน - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ใบประหน้าตรวจสอบเอกสาร (Tag) - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ใบชดใช้เงินยืม (ใบสีส้ม) - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ใบคืนเงิน - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ใบยืมเงิน (ใบชมพู) - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - คำขอเบิกจ่าย (ใบเขียว) - ananya.mo
  แบบฟอร์ม -ใบมอบฉันทะ - ananya.mo
  แบบฟอร์มใบแจ้งรับเงินโอน - charunee.ma
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติปรับแผนและงบประมาณดำเนินโครงการ FIN V.3 - charunee.ma
  แบบฟอร์ม - ขอนำส่งเงินเข้าบัญชีสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติส่งเอกสารการเบิกจ่ายล่าช้า FIN V.3 - charunee.ma
  แบบฟอร์ม - ใบสืบราคา - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติขยายระยะเวลาการคืนเงิน (ผู้อื่นยืมเงินแทน) FIN V.3 - charunee.ma
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติขยายระยะเวลาการคืนเงิน (ผู้ขออนุมัติเป็นผู้ยืมเงิน) FIN V.3 - charunee.ma
  แบบฟอร์ม - ใบเบิกวัสดุ - ananya.mo
  แบบฟอร์มขอใช้ Studio พร้อมอุปกรณ์ - charunee.ma
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (ผู้อื่นเป็นผู้ยืมแทนผู้รับผิดชอบโครงการ) FIN V.3 - charunee.ma
  อัตราค่าปรับการจัดซื้อจัดจ้าง - ananya.mo
  แบบฟอร์มการขอใช้เครื่อง Laser Cutter - charunee.ma