สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  แบบฟอร์ม - แบบตอบรับการเป็นวิทยากร FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติส่งเอกสารเบิก-จ่ายล่าช้า (เงินมหาวิทยาลัย) - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - แบบพิจารณารายงานผลความก้าวหน้าการดำเนิน - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน FIN V.3 - ananya.mo
   แบบฟอร์ม - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ใบสำคัญรับเงิน FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ใบประหน้าตรวจสอบเอกสาร (Tag) - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ใบชดใช้เงินยืม (ใบสีส้ม) FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ใบคืนเงิน FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ใบยืมเงิน (ใบชมพู) FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - คำขอเบิกจ่าย (ใบเขียว) FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม -ใบมอบฉันทะ - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติปรับแผนและงบประมาณดำเนินโครงการ FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ขอนำส่งเงินเข้าบัญชีสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติส่งเอกสารการเบิกจ่ายล่าช้า FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ใบสืบราคา - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติขยายระยะเวลาการคืนเงิน (ผู้อื่นยืมเงินแทน) FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ขออนุมัติขยายระยะเวลาการคืนเงิน (ผู้ขออนุมัติเป็นผู้ยืมเงิน) FIN V.3 - ananya.mo
  แบบฟอร์ม - ใบเบิกวัสดุ - ananya.mo