สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 02 ข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของผู้ประกอบการในพื้นที่ - charunee.ma
  แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว - charunee.ma
  แบบฟอร์ม - ขอหนังสือรับรองเงินเดือน - charunee.ma
  แบบฟอร์มขอชี้แจงเหตุผลการปฏิบัติงานล่าช้า ออกก่อนเวลา ไม่บันทึกลายนิ้วมือเข้างาน-ออกงาน - charunee.ma
  แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ กรณี เร่งด่วน/ฉุกเฉิน/ยามวิกาล - charunee.ma
  แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ - charunee.ma
  แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 03 ขออนุมัติดำเนินโครงการ - charunee.ma
  แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 04 รายงานเบื้องต้น Inception Report - charunee.ma
  แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 05 ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ - charunee.ma
  แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 06 รายงานการใช้เงิน - charunee.ma
  แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 07 รายงานความก้าวหน้า - charunee.ma
  แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 08 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณดำเนินงาน - charunee.ma
  แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 09 ขอขยายระยะเวลาโครงการ - charunee.ma
  แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 10 ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และขออนุมัติปิดโครงการ - saran.he
  แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 11 รายงานฉบับสมบูรณ์ - charunee.ma
  แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 12 ใบสำคัญรับเงิน - charunee.ma
  แบบฟอร์ม - แบบตอบรับการเป็นวิทยากร - ananya.mo
  แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 13 แบบประเมินความพึงพอใจ - charunee.ma
  แบบฟอร์ม - ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน - ananya.mo
   แบบฟอร์ม - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน - ananya.mo