สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  หลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ IRTC 2566 - charunee.ma
  แบบข้อเสนอโครงการ UP Product การพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 - charunee.ma
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.07 บักทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินงาน - saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.06 แบบฟอร์มรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม - saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.05 ขออนุมัติปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการและขอเบิกเงินสนับสนุน-ภายนอกมหาวิทยาลัย - saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.04 ขออนุมัติดำเนินโครงการ-ภายนอกมหาวิทยาลัย - saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.04 ขออนุมัติดำเนินโครงการ-ภายนอกมหาวิทยาลัย - saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.03 ขออนุมัติปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการและขอเบิกเงินสนับสนุน - ภายในมหาวิทยาลัย - saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.02 ขออนุมัติดำเนินโครงการ-ภายในมหาวิทยาลัย - saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.01 ข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมภาคเหนือตอนบน-2-ฉบับเต็ม-ประจำปีงบประมาณ-2563 - saran.he
  UPITI-SID 63.12-ใบสำคัญรับเงิน - saran.he
  แนวปฏิบัติการขอใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง - charunee.ma
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 - charunee.ma
  แผนดำเนินงานประจำปี - charunee.ma
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน - charunee.ma
  แนวปฏิบัติ กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ - charunee.ma
  แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - saran.he
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 - charunee.ma
  รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน - charunee.ma
  ระเบียบวาระการประชุม การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2563 - charunee.ma