สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน - charunee.ma
   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 - charunee.ma
  หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ.2562 - charunee.ma
  มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - charunee.ma
  สถิติข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ UP Space - charunee.ma
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2564 -2570 - charunee.ma
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - charunee.ma
  นโยบาย กลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  แผนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2564 - charunee.ma
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 - charunee.ma
  สถิติความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - saran.he
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 - charunee.ma
  คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา - charunee.ma
  คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องแต่งแตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา - charunee.ma
  คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา - charunee.ma
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 - charunee.ma
  คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังวหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัด งบรประมาณภาค งบประมาณบูรณาการและงบประมาณอื่นจากหน่วยงานภายนอกที่มีลักษณะเดียวกัน - charunee.ma
  คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา - charunee.ma
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 - ไตรมาสที่ 2 - ananya.mo
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 - ananya.mo