สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  แผนบริหารจัดการควาเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 - charunee.ma
  คู่มือการปฏิบัติงาน - งานการเงินและบัญชี - ananya.mo
  คู่มือการปฏิบัติงาน - งานพัสดุ - ananya.mo
  ประกาศจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  ITI-3-แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที - saran.he
  ITI-2 แบบรายงานการปฏิบัติงาน WFH - saran.he
  ITI-1 แบบฟอร์มขออนุญาติ WFH - saran.he
  (เอกสารแนบ ITI-2) รายงานการปฏิบัติงาน Work Form Home - saran.he
  ใบสมัครงานสำหรับลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สถาบันนวักตรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  แบบรายงานอุบัติการณ์ศูนย์บริการเครื่องมือ - saran.he
  แบบฟอร์มยืมคืนครุภัณฑ์ - saran.he
  แบบฟอร์มใบแจ้งขอใช้ห้องนอกเวลาราชการ - saran.he
  แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์วัสดุสารเคมี - saran.he
  บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้ SEM - saran.he
  แบบเสนอผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมฯ/มหาวิทยาลัย - charunee.ma
  แบบส่งเอกสารเวียน/เอกสารทั่วไป - charunee.ma
  แบบฟอร์มใบขอลาพักผ่อน - ananya.mo
  แบบฟอร์มแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม - charunee.ma
  แบบฟอร์ม UPSP_IRTC 01 ใบสมัครโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคเอกชนในพื้นที่ - charunee.ma