สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 - charunee.ma
  รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน - charunee.ma
  รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน - charunee.ma
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน - charunee.ma
  แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 - charunee.ma
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - charunee.ma
  แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts - charunee.ma
  ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา - charunee.ma
  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน - charunee.ma
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 - charunee.ma
  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน - charunee.ma
  คู่มือจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง - charunee.ma
  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 - charunee.ma
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 - charunee.ma
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 - charunee.ma
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจำปี 2565 - charunee.ma
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 - charunee.ma
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566 - charunee.ma
  สถิติความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - charunee.ma
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 - charunee.ma