บริการ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยพะเยา 

❖ กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม

-ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย