บริการ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยพะเยา 

❖ กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ และพัฒนานวัตกรรมเชิงพานิชย์
- ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี