สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  คู่มือการดำเนินงานแผนงานบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 - saran.he
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 - charunee.ma
  คำสั่งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสถาบันนวัตกรรมและถ่าทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - charunee.ma
  แบบฟอร์ม-หลักฐานเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ (OT) - charunee.ma
  เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2565 (รอบ 1) - saran.he
  หนังสือลาออกของลูกจ้างชั่วคราวของสถาบัน - saran.he
  แบบฟอร์มขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี 2564 - ananya.mo
  แบบฟอร์มกรอกภาระงานลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ - charunee.ma
  แจ้งแนวปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 (เงินนอกงบประมาณ) - ananya.mo
  แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากแหล่งทุนภายนอกของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 - charunee.ma
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 - charunee.ma
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 - charunee.ma
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน - charunee.ma
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน - charunee.ma
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน - charunee.ma
  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน - charunee.ma
  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2563 - charunee.ma
  คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างาน ภายในสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  แจ้งการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน - charunee.ma