สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566 - charunee.ma
  คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 7766/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 - charunee.ma
  ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ.2566 - charunee.ma
  ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - charunee.ma
  คู่มือการรับบริการของศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ - charunee.ma
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - charunee.ma
  คำสั่งสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ 0023/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566 - charunee.ma
  แบบฟอร์มขอโอนงบประมาณ - charunee.ma
  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 - charunee.ma
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 - charunee.ma
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - charunee.ma
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 - charunee.ma
  แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ - charunee.ma
  แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร - saran.he
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 - charunee.ma
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 - charunee.ma
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 - charunee.ma
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 - charunee.ma
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565 -2569 - charunee.ma