TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  “UPITI”คัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้แผนการดำเนินงาน โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 - 2021-05-25 16:31:18 saran.he
  วิจัยอย่างไรให้จดทรัพย์สินทางปัญญาได้ และขายจริง - 2021-05-25 13:20:54 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) จัดกิจกรรมอบรมสำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE - 2021-04-05 10:06:29 saran.he
  Phayao Learnning City ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จ.บึงกาฬ - 2021-04-05 10:05:11 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 2) - 2021-04-05 10:02:24 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 2) - 2021-03-29 15:02:47 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 1) - 2021-03-22 17:07:35 saran.he
  โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเชิงสมรรถนะ - 2021-03-22 10:42:43 saran.he
  “UPITI” ระดมสมองจัดทำแผนกลยุทธ์ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล - 2021-03-19 17:20:18 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนพัฒนาการวิจัยให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนชีววิถี - 2021-03-17 16:23:45 saran.he
  ม.พะเยา ร่วมขับเคลื่อนพลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา ณ ผืนป่าต้นน้ำห้วยถ้ำ ถิ่นที่อยู่อาศัยนกยูงไทย - 2021-03-16 09:02:22 saran.he
  สถาบันนวัตกรรม (UPITI) ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” - 2021-03-10 16:47:57 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) ผนึกกำลังจัดกิจกรรม 5 ส.+ 2 ส. มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE - 2021-03-10 10:05:14 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา (UPITI) และ ม.หาดใหญ่ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) - 2021-03-04 13:57:03 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) จัดประชุมระดมความคิดเห็น “การพัฒนาอาหารเหนือในจังหวัดพะเยาสู่ระดับสากล” - 2021-03-03 17:07:09 saran.he