TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ม.พะเยา ลงสนาม Research to Market ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 9 - 2021-11-27 17:22:00 saran.he
  UPITI จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตร ครั้งที่2 - 2021-11-22 11:03:09 saran.he
  UPITI จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตร ครั้งที่ 1 - 2021-11-13 15:24:07 saran.he
  UPITI ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา - 2021-11-11 15:25:47 saran.he
  มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) - 2021-11-03 11:00:04 saran.he
  คณะผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย โอกาสที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ "ระดับศาสตราจารย์" - 2021-09-23 12:04:23 saran.he
  UP SPACE คว้ารางวัลระดับ Silver การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-09-22 15:11:28 saran.he
  3 ทีม ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมลุย R2M ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) - 2021-09-18 13:58:10 saran.he
  อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.พะเยา ร่วมกับคลัสเตอร์น่านอโกร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จ.น่าน - 2021-06-28 16:17:23 saran.he
  UPITI ร่วมกับ NIA บูรณาการนักวิจัยหลายคณะมองภาพอนาคตการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน - 2021-06-28 15:03:59 saran.he
  อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.พะเยา ลงพื้นที่เตรียมบ่มเพาะผู้ประกอบการด้วย วทน. - 2021-06-28 14:54:02 saran.he
  ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ 10 ทีม ตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 ระดับภาคเหนือ - 2021-06-26 09:24:11 saran.he
  “UPITI”คัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้แผนการดำเนินงาน โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 - 2021-05-25 16:31:18 saran.he
  วิจัยอย่างไรให้จดทรัพย์สินทางปัญญาได้ และขายจริง - 2021-05-25 13:20:54 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) จัดกิจกรรมอบรมสำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE - 2021-04-05 10:06:29 saran.he