สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน อัพเดทโดย
  “UPITI” จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี การป้องกันและระงับอัคคีภัย - saran.he
  "โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ฯ - saran.he
  “UPITI” เข้าร่วมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค (RSI) ภาคเหนือ - saran.he
  โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ภายใต้สังกัดสถาบันนวัตกรรม ม.พะเยา จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ - saran.he
  “UPITI” สู่การแข่งขัน Startup Thailand League ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) - saran.he
  “UPITI" จัดกิจกรรมการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม - saran.he
  “UPITI” จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” - saran.he
  ม.พะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) - saran.he
  “UPITI” จัดกิจกรรม Startup Thailand League 2022 เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมนิสิตในระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ทีม สู่การแข่งขัน Startup Thailand League ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) - saran.he
  “UPITI” จัดกิจกรรม UP STARTUP BOOT CAMP 2022 ภายใต้แผนงาน Startup Thailand League - saran.he
  “UPITI” คลินิกเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพในชุมชน - saran.he
  “UPITI” ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups) - saran.he
  “UPITI" งานบริการวิชาการเพื่อสังคม จัดกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยตามวิถีภูมิปัญญา - saran.he
  “UPITI” จัดกิจกรรมการพัฒนา Startup ภายใต้แผนงาน Entrepreneurial Ecosystem Development - saran.he
  “UPITI" ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 - saran.he