TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  “UPITI วางแผนบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดง” - 2020-07-03 16:39:22 saran.he
  ม.พะเยา ร่วมกับ NIA จัดประกวดหนังสั้นมุมมองอนาคตภาคเหนือ "FUTURE LAND" - 2020-07-03 16:33:06 saran.he
  “UPITI จับมือคณะเกษตรฯ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการ” - 2020-07-03 16:28:06 saran.he
  มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้เครื่องมือวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน" - 2020-07-03 16:25:29 saran.he
  UPITI NEWS ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563 - 2020-06-30 11:35:18 saran.he
   “UPITI ติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูยูไรซ์มิลค์ จ.ลำปาง” - 2020-06-25 14:18:42 saran.he
  นักวิจัยสังกัดสถาบันนวัตกรรม ม.พะเยา อบรมครูในจังหวัด น่าน เเละ พะเยา ในการเขียนบทความทางวิชาการเบื้องต้น - 2020-06-25 14:15:09 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับกลุ่ม Smart Farmer เกษตรกร ต.บ้านเหล่า ค้นหาไอเดียสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร - 2020-06-22 13:14:17 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ เพิ่มทักษะ Smart Farmer อ.ภูซาง ด้วย Innovation และ Design - 2020-06-18 11:49:19 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา ประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน - 2020-06-16 10:43:01 saran.he
  อธิการบดี ม.พะเยาจับมือ วว. และ จ.พะเยา ขับเคลื่อนนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อพัฒนาจังหวัด - 2020-06-16 10:39:15 saran.he
   การประชุมหารือการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาให้เป็นพื้นที่เมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City ภายใต้หัวข้อ “พะเยา: แหล่งเรียนรู้ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานทำ” - 2020-05-26 11:34:50 saran.he
  “UPITI”คัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้แผนการดำเนินงาน โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 - 2020-05-26 11:31:29 saran.he
  จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม - 2020-05-26 11:19:36 saran.he
  ม.พะเยา ระดมสมองนักวิจัย ผู้นำภาคเอกชนและผู้นำภาคประชาสังคม เสนอนโยบายพัฒนากำลังคนต่อ สอวช. - 2020-05-26 11:10:05 saran.he