TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  “UPITI” นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น - 2020-10-06 12:51:25 saran.he
  ทีมนิสิต UP R2M เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) - 2020-10-05 16:12:30 saran.he
  มหาวิทยาลัยพะเยา รับนโยบาย อว. “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” เร่งขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาพื้นที่จังหวัด - 2020-10-03 11:55:31 saran.he
  “UPITI” ร่วมจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ - 2020-10-03 09:35:28 saran.he
  “UPITI” ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสับปะรด” ผลการดำเนินงานปี 2563 - 2020-10-03 09:32:58 saran.he
  “UPITI” ร่วมนำเสนอผลงาน ภายในงาน Lanna expo 2020 จังหวัดเชียงใหม่ - 2020-10-03 09:30:04 saran.he
  “UPITI” ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ให้บริการผู้ประกอบการในพื้นที่ - 2020-09-28 10:47:18 saran.he
  “UPITI” ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมชุมชน - 2020-09-28 10:11:24 saran.he
  “UPITI” ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ” - 2020-09-25 16:50:02 saran.he
  “UPITI” จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน” - 2020-09-24 10:12:56 saran.he
  8th Research to Market : R2M University of Phayao - 2020-09-19 16:59:55 saran.he
  ม.พะเยา จัดเวทีระดมความคิด “ด้านการมองภาพอนาคตจังหวัดพะเยา” - 2020-08-31 09:17:13 saran.he
  (UPITI) ม.พะเยา ร่วมกับ (NIA) จัดประกวดหนังสั้นมุมมองอนาคตภาคเหนือ "FUTURE LAND" ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) - 2020-08-23 10:51:28 saran.he
  "UPITI" อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมนำเสนอบทความ ภายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่2 SPA P2P 2020 - 2020-08-20 17:59:26 saran.he
  อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค - 2020-08-20 10:16:26 saran.he