สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน อัพเดทโดย
  สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 1) - saran.he
  โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเชิงสมรรถนะ - saran.he
  “UPITI” ระดมสมองจัดทำแผนกลยุทธ์ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนพัฒนาการวิจัยให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนชีววิถี - saran.he
  ม.พะเยา ร่วมขับเคลื่อนพลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา ณ ผืนป่าต้นน้ำห้วยถ้ำ ถิ่นที่อยู่อาศัยนกยูงไทย - saran.he
  สถาบันนวัตกรรม (UPITI) ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) ผนึกกำลังจัดกิจกรรม 5 ส.+ 2 ส. มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา (UPITI) และ ม.หาดใหญ่ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) จัดประชุมระดมความคิดเห็น “การพัฒนาอาหารเหนือในจังหวัดพะเยาสู่ระดับสากล” - saran.he
  ม.พะเยา 1 ใน 22 ทีม ลงสนาม Research to Market ระดับประเทศ - saran.he
  องค์ความรู้จากผลงานวิจัย สู่ การต่อยอดเชิงพาณิชย์ “เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสาหร่ายสไปรูลินาไฟโคไซยานินสูง” - saran.he
  สถาบันนวัตกรรม ม.พะเยา ติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการ กลุ่มผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ จ.พะเยา - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ประชุมร่วมกับ กองกิจการนิสิต เตรียมบูรณาการการทำงานด้านการพัฒนานิสิตผู้ประกอบการ - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ บูรณาการผู้เชี่ยวชาญ 3 คณะ ดันผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาระบบ R&D สู่การเป็น Innovation Driven Enterprise - saran.he
  สถาบันนวัตกรรม ม.พะเยา ร่วมประชุมและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือร่วมกับ สอว. และเครือข่าย NSP - saran.he