TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  “UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่พัฒนาผู้ประกอบการ - 2020-11-24 16:28:02 saran.he
  เปิดงาน RSP INNOVATION DAY 2020 แหล่งรวมผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ จากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย - 2020-11-18 15:45:54 saran.he
  “UPITI” จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการติดต่อธุรกิจ - 2020-11-18 14:17:43 saran.he
  “UPITI” จัดอบรมเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ - 2020-11-17 12:18:30 saran.he
  "UPITI ร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม - 2020-11-16 10:15:36 saran.he
  เวทีระเบิดไอเดียแผนธุรกิจจากงานวิจัย 8th Research to Market Northern - 2020-11-10 09:17:48 saran.he
  “UPITI” ร่วมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปปลานิลฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน - 2020-10-27 09:40:23 saran.he
  “UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - 2020-10-26 13:18:45 saran.he
  “UPITI” ร่วมกับนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ - 2020-10-16 15:30:03 saran.he
  “UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านบัว - 2020-10-16 15:29:00 saran.he
  “UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชน - 2020-10-16 11:15:31 saran.he
  “UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ - 2020-10-16 11:13:57 saran.he
  “UPITI” ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น - 2020-10-14 10:06:40 saran.he
  “UPITI” สนับสนุนผู้ประกอบการด้านการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ - 2020-10-14 10:04:59 saran.he
  “UPITI” ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหิดล - 2020-10-08 09:59:18 saran.he