TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ม.พะเยา ครูพะเยา-เชียงราย และบมจ.ธนาคารกสิกร ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ร่วมเป็นภาคีการศึกษา ณ จ.น่าน เเละอบรมรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอน IS ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ - 2020-08-05 11:30:35 saran.he
  “UPITI” สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตร จ.พะเยา ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 - 2020-07-31 11:20:24 saran.he
  “UPITI” ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบชุด (Spill Kit) ให้ตัวแทนจาก 14 คณะ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-07-24 11:35:50 saran.he
  “UPITI” ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการยกระดับการให้บริการและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-07-24 11:33:15 saran.he
  “UPITI” ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2020 - 2020-07-23 16:36:42 saran.he
  “UPITI” จัดกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League 2020 - 2020-07-22 15:14:39 saran.he
  UPITI ร่วมกับ NIA จัดงาน Workshop ในโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020 - 2020-07-22 15:11:16 saran.he
  “UPITI” ส่งผู้ประกอบการลุยสนาม "SIBB Global Connect" - 2020-07-22 15:05:45 saran.he
  นักวิจัย ม.พะเยา อบรมครูน่าน ในหัวข้อ การฝึกวิเคราะห์ชุดข้อมูล เพื่อการนำเสนองานด้านวิชาการเเละหัวข้อทั่วไป - 2020-07-22 15:02:45 saran.he
  “UPITI” ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-07-22 14:55:39 saran.he
  UPITI ร่วมพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสถาปนา ครบ 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-07-17 16:57:45 saran.he
  UPITI ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-07-17 09:22:12 saran.he
  ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย UPITI ขับเคลื่อน “เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก” - 2020-07-16 16:44:32 saran.he
  “NIA ผนึกกำลัง UPITI ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมภาคเหนือ 15 โครงการ” - 2020-07-05 16:29:02 saran.he
  “UPITI วางแผนบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดง” - 2020-07-03 16:39:22 saran.he