สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน อัพเดทโดย
  “UPITI" อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมนำเสนอบทความ ภายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค RSP P2P - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดประชุมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีประชุมบุคลากรเพื่อดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง - saran.he
  UPITI ให้การต้อนรับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) - saran.he
  UPITI รับการประเมินรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 - saran.he
  UPITI ร่วมกิจกรรม Certified Innovation Manager, CIM - saran.he
  UPITI ให้การต้อนรับกลุ่มงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน สำนักงานจังหวัดพะเยา - saran.he
  UPITI ฝ่ายคลินิกเทคโนโลยี ลงพื้นที่จังหวัดน่าน - saran.he
  ม.พะเยา ลุยสนาม Research to Market ระดับประเทศ - saran.he
  UPITI จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เรื่องการทำแบบประเมินตนเองโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2022 - saran.he
  UPITI ต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร - saran.he
  “ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน” สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด ข้าวไทยไร้มอด ปลอดสารเคมี ด้วยเทคโนโลยี UTD RF - saran.he
  ม.พะเยา ลงสนาม Research to Market ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 9 - saran.he
  UPITI จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตร ครั้งที่2 - saran.he
  UPITI จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตร ครั้งที่ 1 - saran.he