TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  “UPITI" งานบริการวิชาการเพื่อสังคม จัดกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยตามวิถีภูมิปัญญา - 2022-03-29 09:49:26 saran.he
  “UPITI” จัดกิจกรรมการพัฒนา Startup ภายใต้แผนงาน Entrepreneurial Ecosystem Development - 2022-03-28 12:51:33 saran.he
  “UPITI" ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 - 2022-03-25 15:58:19 saran.he
  “UPITI" อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมนำเสนอบทความ ภายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค RSP P2P - 2022-03-22 09:50:14 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดประชุมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร - 2022-03-18 15:33:42 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีประชุมบุคลากรเพื่อดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง - 2022-03-18 15:26:52 saran.he
  UPITI ให้การต้อนรับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) - 2022-03-15 15:01:15 saran.he
  UPITI รับการประเมินรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 - 2022-03-14 16:16:49 saran.he
  UPITI ร่วมกิจกรรม Certified Innovation Manager, CIM - 2022-03-11 16:44:30 saran.he
  UPITI ให้การต้อนรับกลุ่มงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน สำนักงานจังหวัดพะเยา - 2022-02-21 09:27:06 saran.he
  UPITI ฝ่ายคลินิกเทคโนโลยี ลงพื้นที่จังหวัดน่าน - 2022-02-17 11:40:26 saran.he
  ม.พะเยา ลุยสนาม Research to Market ระดับประเทศ - 2022-02-13 12:30:11 saran.he
  UPITI จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เรื่องการทำแบบประเมินตนเองโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2022 - 2022-02-08 15:36:57 saran.he
  UPITI ต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร - 2022-02-04 17:16:06 saran.he
  “ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน” สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด ข้าวไทยไร้มอด ปลอดสารเคมี ด้วยเทคโนโลยี UTD RF - 2021-12-28 15:10:35 saran.he