TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  “UPITI" จัดกิจกรรมการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม - 2022-05-06 17:06:17 saran.he
  “UPITI” จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” - 2022-04-25 16:42:55 saran.he
  ม.พะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) - 2022-04-25 11:38:14 saran.he
  “UPITI” จัดกิจกรรม Startup Thailand League 2022 เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมนิสิตในระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ทีม สู่การแข่งขัน Startup Thailand League ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) - 2022-04-20 09:47:58 saran.he
  “UPITI” จัดกิจกรรม UP STARTUP BOOT CAMP 2022 ภายใต้แผนงาน Startup Thailand League - 2022-04-18 14:51:38 saran.he
  “UPITI” คลินิกเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพในชุมชน - 2022-04-04 13:57:24 saran.he
  “UPITI” ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups) - 2022-04-04 13:55:36 saran.he
  “UPITI" งานบริการวิชาการเพื่อสังคม จัดกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยตามวิถีภูมิปัญญา - 2022-03-29 09:49:26 saran.he
  “UPITI” จัดกิจกรรมการพัฒนา Startup ภายใต้แผนงาน Entrepreneurial Ecosystem Development - 2022-03-28 12:51:33 saran.he
  “UPITI" ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 - 2022-03-25 15:58:19 saran.he
  “UPITI" อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมนำเสนอบทความ ภายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค RSP P2P - 2022-03-22 09:50:14 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดประชุมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร - 2022-03-18 15:33:42 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีประชุมบุคลากรเพื่อดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง - 2022-03-18 15:26:52 saran.he
  UPITI ให้การต้อนรับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) - 2022-03-15 15:01:15 saran.he
  UPITI รับการประเมินรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 - 2022-03-14 16:16:49 saran.he