TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัตการ การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา - 2019-10-04 16:29:54 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ร่วมงาน SME Network Day เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานส่งเสริมธุรกิจ SME - 2019-09-27 09:37:00 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับวิสาหกิจสู่สังคมผู้ประกอบการยุคประเทศไทย 4.0 - 2019-09-26 11:26:15 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) จัดค่ายอบรมห้องเรียนออนไลน์ CLASS START ให้กับ บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา - 2019-09-24 14:37:36 saran.he
  กลับมาอีกครั้ง กับปีที่ 6 โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) - 2019-09-22 16:50:54 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม - 2019-09-21 09:48:55 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) หารือความร่วมมือขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา - 2019-09-19 10:10:09 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” - 2019-09-19 09:59:15 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสร้างความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจ ในหัวข้อการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อสร้างแบรนด์ - 2019-09-13 10:27:37 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ - 2019-09-13 10:26:31 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) นำผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ของนักวิจัย ม.พะเยา พบนักลงทุนในงาน Thailand Techshow 2019 - 2019-09-13 10:25:30 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) นำผู้ประกอบการในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมงาน NSP Innovation Fair 2019 - 2019-09-13 10:24:20 saran.he
  มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมรับมอบนโยบายจาก รมว.อว. ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ และนำเสนอผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ของ Startup พันธุ์ใหม่ในกิจกรรม NSP Flash Pitching Show - 2019-09-13 10:23:01 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม ASEAN Science Park Management Conference 2019 - 2019-09-13 10:21:28 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ " Communication Skills and Personality Development & Look Good and Sound Good " - 2019-09-13 10:20:14 saran.he