TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
   “UPITI ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และบริษัทพยัคฆ์ขนส่ง จำกัด จังหวัดเชียงราย พัฒนาระบบจัดการแผนกซ่อมบำรุงรถเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ - 2020-04-03 10:39:13 saran.he
   “UPITI” ร่วมกับ “NIA” จัดกิจกรรมการประชุมประกาศทุนหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (Social Innovation Driving Unit : SID) - 2020-04-03 10:36:07 saran.he
  “UPITI” ร่วมงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ปี 2563 - 2020-04-03 10:32:59 saran.he
   “UPITI ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนากระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดาชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมีสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์สำหรับผู้มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ของ บริษัท ชีววิถี เฮิร์บ จำกัด จังหวัดน่าน - 2020-04-03 10:30:24 saran.he
  “UPITI” จัดกิจกรรมการสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ธาตุ - 2020-04-03 10:27:04 saran.he
  “UPITI” ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตถั่วลิสงต้มอบแห้งให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดซินกวงน่าน - 2020-04-03 10:19:37 saran.he
  “UPITI” ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนการสร้างนิสิตผู้ประกอบการภายใต้กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ - 2019-11-22 11:35:48 saran.he
  “UPITI” ร่วมประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เครือข่ายภาคเหนือ - 2019-11-22 11:22:15 saran.he
  “UPITI” ร่วมกับคณะพลังงานฯ พัฒนาโรงอบแห้งอัจฉริยะร่วมกับระบบสมาร์ตกริดเทคโนโลยีให้กับวิสาหกิจชุมชน - 2019-11-22 11:20:18 saran.he
   “UPITI” ระดมสมองกำหนด OKR อุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมกับ สอว. - 2019-11-22 11:16:23 saran.he
  งานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมลุยสนาม Research to Market 2020 ระดับประเทศ - 2019-11-22 11:14:24 saran.he
  “UPITI” ร่วมประชุมเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน - 2019-11-14 09:33:39 saran.he
   UPITI นำผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนสร้างความร่วมมือ วว. พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร - 2019-11-14 09:32:18 saran.he
  นักวิจัย ม.พะเยาเเละผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านเขียนภาษาไทยให้เเก่ครูเเละนักเรียน ในพื้นที่ จ.น่าน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านไร่ อ.ปัว จ.น่าน - 2019-11-12 09:27:04 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ “UPITI” ปั้นนิสิตสู่การเป็นสตาร์ทอัพผ่านกิจกรรมชมรมนิสิตผู้ประกอบการ - 2019-11-12 09:23:36 saran.he