TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  สถาบันนวัตกรรมฯ เพิ่มทักษะ Smart Farmer อ.ภูซาง ด้วย Innovation และ Design - 2020-06-18 11:49:19 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา ประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน - 2020-06-16 10:43:01 saran.he
  อธิการบดี ม.พะเยาจับมือ วว. และ จ.พะเยา ขับเคลื่อนนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อพัฒนาจังหวัด - 2020-06-16 10:39:15 saran.he
   การประชุมหารือการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาให้เป็นพื้นที่เมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City ภายใต้หัวข้อ “พะเยา: แหล่งเรียนรู้ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานทำ” - 2020-05-26 11:34:50 saran.he
  “UPITI”คัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้แผนการดำเนินงาน โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 - 2020-05-26 11:31:29 saran.he
  จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม - 2020-05-26 11:19:36 saran.he
  ม.พะเยา ระดมสมองนักวิจัย ผู้นำภาคเอกชนและผู้นำภาคประชาสังคม เสนอนโยบายพัฒนากำลังคนต่อ สอวช. - 2020-05-26 11:10:05 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) ร่วมกับกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงานความสำเร็จ ภายในงาน Regional Research Expo 2020 ครั้งที่ 8 - 2020-04-03 11:13:46 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ UPITI จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ - 2020-04-03 11:06:44 saran.he
  UPITI ต้อนรับคณะ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและนวัตกรรมสังคม - 2020-04-03 11:02:11 saran.he
  ม.พะเยา เตรียมจับมือ วว. พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอุตสาหกรรมอาหารจากพืชอัตลักษณ์เมืองพะเยา - 2020-04-03 10:57:50 saran.he
  ม.พะเยา จับมือ NIA ผลักดันนวัตกรรมสังคมภาคเหนือ - 2020-04-03 10:55:37 saran.he
  เปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 9 - 2020-04-03 10:51:49 saran.he
  มหาวิทยาลัยพะเยา MOU กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์ - 2020-04-03 10:49:15 saran.he
  UPITI โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เสริมสร้างจิตปัญญาทางการศึกษา เเละ Passion for Presentation ให้แก่คณะครูจากโรงเรียน จ.พะเยา เเละ จ.น่าน กว่า 20 โรงเรียน - 2020-04-03 10:47:02 saran.he