สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน อัพเดทโดย
   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนำตัวแทนทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมก่อนลุยเวทีระเบิดไอเดียธุรกิจจากงานวิจัย Research to Market (R2M 2020) - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) จัดเวทีระเบิดไอเดียธุรกิจจากงานวิจัย Research to Market (R2M 2020) - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) จัดกิจกรรม Pitching & Demo Day เวทีในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจกลุ่ม Startup - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) นำผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจในอุทยานวิทยาศาสตร์ พบนายกรัฐมนตรี - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) - saran.he
   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัตการ การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ร่วมงาน SME Network Day เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานส่งเสริมธุรกิจ SME - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับวิสาหกิจสู่สังคมผู้ประกอบการยุคประเทศไทย 4.0 - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) จัดค่ายอบรมห้องเรียนออนไลน์ CLASS START ให้กับ บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา - saran.he
  กลับมาอีกครั้ง กับปีที่ 6 โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) หารือความร่วมมือขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสร้างความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจ ในหัวข้อการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อสร้างแบรนด์ - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ - saran.he