TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  (UPITI) ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เรื่องไกลตัวนิสิตอีกต่อไป - 2019-11-12 09:22:03 saran.he
  “UPITI” เตรียมเปิดรับสตาร์ทอัพเทคโนโลยีรุ่นใหม่เข้าบ่มเพาะธุรกิจกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ - 2019-11-12 09:20:11 saran.he
  “UPITI” ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จัดทำแผนพัฒนาภาคเหนือปี 64 - 2019-11-12 09:18:11 saran.he
  “UPITI” โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ร่วมประชุมสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษา (Education Transformative Change) เพื่อการพัฒนาคนสำหรับอนาคต - 2019-11-12 09:06:17 saran.he
  “UPITI” เปิดให้บริการศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย และให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน - 2019-11-12 09:03:09 saran.he
  “UPITI” จับมือกองบริหารงานวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแบบ one-stop-service - 2019-11-12 09:01:18 saran.he
  “UPITI” จับมือผู้นำองค์กรภาคเอกชนสร้างเครือข่ายหน่วยงานระดับประเทศเพื่อช่วยยกระดับนวัตกรรมอาหารจังหวัดพะเยา - 2019-11-12 08:58:52 saran.he
   “UPITI” เปิดให้บริการศูนย์สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ - 2019-10-21 10:21:42 saran.he
   “UPITI” ผนึกกำลังทุกกลุ่มงาน จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ - 2019-10-21 10:15:47 saran.he
   น้อมนำ สานต่อ ศาสตร์พระราชา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้าวสร้างสุข - 2019-10-21 10:12:16 saran.he
   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนำตัวแทนทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมก่อนลุยเวทีระเบิดไอเดียธุรกิจจากงานวิจัย Research to Market (R2M 2020) - 2019-10-21 09:45:18 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) จัดเวทีระเบิดไอเดียธุรกิจจากงานวิจัย Research to Market (R2M 2020) - 2019-10-04 16:37:56 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) จัดกิจกรรม Pitching & Demo Day เวทีในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจกลุ่ม Startup - 2019-10-04 16:36:12 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) นำผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจในอุทยานวิทยาศาสตร์ พบนายกรัฐมนตรี - 2019-10-04 16:34:07 saran.he
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) - 2019-10-04 16:32:12 saran.he